strona główna Aktualności Komu należy się niemiecki zasiłek rodzinny?

Aktualności

28.08.2011

Komu należy się niemiecki zasiłek rodzinny?

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (maj 2004 roku) obywatele polscy mieszkający i pracujący na terenie Niemiec mogą starać się o uzyskanie świadczeń rodzinnych w postaci pieniędzy na dzieci, tak zwanych „KINDERGELD”.

Zasiłek na dzieci przyznawany jest przez Niemiecki Urząd Rodzinny (Familienkasse) także na dzieci mieszkające w Polsce, do ukończenia przez nie 25 roku życia, jeśli nadal uczęszczają do szkoły lub studiują. Kindergeld wypłacany jest także za okres  między ukończeniem nauki w  szkole, a  jej kontynuacją w innej placówce. Okres ten nie może być jednak dłuższy niż 4 miesiące.

Dodatkowo dochody dziecka pełnoletniego nie mogą przekroczyć kwoty 8.004 € w  roku kalendarzowym. Jeżeli dziecko nie mieszka w Niemczech, kwotę tą zmniejsza się proporcjonalnie o różnicę średnich kosztów życia (utrzymania) w danym kraju. W przypadku Polski pomniejszona kwota wynosi 4.002 €.

Kindergeld przysługuje również na dziecko do 21 roku życia, które wprawdzie nie kontynuuje nauki lecz nie może znaleźć pracy. W pewnych przypadkach przepisy przewidują pobieranie zasiłku rodzinnego na dzieci starsze (np. w przypadku dzieci niepełnosprawnych).

Kindergeld nie przysługuje w trakcie odbywania przez dziecko służby wojskowej lub zastępczej.

Zasiłek można otrzymywać także na dzieci przysposobione i na dzieci współmałżonka, jeżeli tylko należą do gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

Pracownikom sezonowym i oddelegowanym do pracy w Niemczech Kindergeld nie przysługuje.

Wnioskodawcą może być osoba, która podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech, czyli gdy dana osoba posiada miejsce zamieszkania w Niemczech i korzysta z niego, ma otwartą działalność gospodarczą (Gewerbeanmeldung) lub pracuje legalnie jako osoba zatrudniona, oraz gdy rozlicza się z podatków na terenie Niemiec.


Zasiłek na dzieci wynosi 184 euro miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko, na trzecie 190 euro, natomiast na czwarte i każde kolejne dziecko jest to kwota w wysokości 215 euro miesięcznie.

Rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się od 1.01.2009  o 100 Euro na tzw. potrzeby szkolne na początku roku szkolnego.

Podanie o pieniądze dla dzieci zostanie rozpatrzone przez Niemiecki Urząd Rodzinny tylko po przesłaniu wszystkich wymaganych dokumentów - tzw. Antrag auf Kindergeld.

Przyznany zasiłek na dzieci wypłacony zostanie wstecz od momentu zameldowania wnioskodawcy na terenie Niemiec (maksymalnie jednak do czterech lat wstecz), a następnie co miesiąc bezterminowo, aż do momentu ustania prawa do uzyskiwania pieniędzy na dzieci.

Aby pieniądze z Kindergeld zostały wypłacone, niezbędna jest decyzja ROPS, (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej), iż w Polsce nie zalegamy z żadnymi świadczeniami, i w czasie za jaki się staramy o zasiłek w Niemczech nie pobieraliśmy świadczeń w Polsce.

Jakie formalności?

Aby otrzymać Kindergeld, trzeba złożyć wniosek w tej sprawie (Antrag auf Kindergeld) w tzw. kasie rodzinnej (Familienkasse) Agencji do spraw pracy, właściwej ze względu na siedzibę pracodawcy. Wniosek można też wysłać pocztą. Zazwyczaj odpowiedź wysyłana jest w ciągu dwóch-trzech tygodni.

Jeżeli o zasiłek ubiega się osoba, której dzieci nie mieszkają w Niemczech, do wniosku trzeba dołączyć formularze E401 i E411, które muszą być poświadczone przez odpowiednią instytucję udzielającą świadczeń rodzinnych w kraju, w którym dziecko mieszka na stałe. To właśnie na ich podstawie następuje weryfikacja uprawnień i ustalana jest wysokość świadczenia. Przy jej określaniu brana jest pod uwagę wysokość zasiłku wypłacanego w kraju pochodzenia. Polak może więc otrzymywać świadczenia rodzinne w Polsce, ale w związku z tym niemiecki zasiłek zostanie pomniejszony o wysokość polskiego świadczenia.

Zasiłek jest wypłacany na konto od momentu zameldowania wnioskodawcy na terenie Niemiec do dnia wydania decyzji, a następnie co miesiąc bezterminowo, aż do momentu ustania prawa do świadczenia. Najczęściej prawo to wygasa w momencie zakończenia pracy i pobytu w Niemczech. Trzeba jednak pamiętać, aby fakt ten zgłosić do Familienkasse. W innym przypadku urząd może zażądać zwrotu nieprawnie pobranych świadczeń.

Zgłoszenie zmiany sytuacji życiowej należy dokonać na druku dołączonym do broszury, która zostanie przysłana wraz z decyzją o przyznaniu Kindergeld. Jeżeli wniosek o otrzymanie zasiłku zostanie odrzucony, można odwołać się od tej decyzji do niemieckiego okręgowego sądu administracyjnego.

W jaki sposób przygotować dokumenty do zasiłku rodzinnego?
W pierwszej kolejności należy skomplementować następujące dokumenty:

 • Kopie paszportu lub dowodów osobistych małżonków
 • Akt urodzenenia dzieci z tłumaczeniem na język niemiecki
 • Potwierdzenie zameldowania w Niemczech osoby ubiegającej się o zasiłek
 • Umowa wynajmu mieszkania w Niemczech
 • Zaświadczenie ze szkoły o nauce w przypadku dzieci >18 roku życia
 • Potwierdzenie zameldowania działalności godpodarczej w Niemczech
 • Akt ślubu z tłumaczeniem na język niemiecki
 • Potwierdzenie o nadaniu numeru podatkowego w Niemczech
 • Ostatnie rozliczenia podatku dochodowego z niemieckiego urzedu skarbowego (Finanzamt)
 • Potwierdzenie o ubezpieczeniu emerytalnym oraz zdrowotnym w Niemczech
 • Zaświadczenie z Polski o nie pobieraniu zasiłku rodzinnego w Polsce, lub okresu kiedy był/jest zasiłek pobierany
 • Konto w banku na terenie Niemiec


Ponadto trzeba z urzędu rodzinnego (Familienkasse) uzyskać i wypełnić następujące formularze:

 • Wniosek na zasiłek rodzinny (Kindergeld-Antrag) KG51 PL
 • E401PL (jeśli dzieci nie mieszkają w Niemczech)
 • E402PL
 • E411PL (jeśli dzieci nie mieszkają w Niemczech)

Źródło: www.polonia.wp.pl

powrót