strona główna Pracownik Praca tymczasowa

Praca tymczasowa

Praca tymczasowa, jak sama nazwa wskazuje docelowo nie wiąże się ze stałym miejscem pracy. Zgłaszając się do agencji zatrudnienia, mają Państwo możliwość podjęcia zatrudnienia dla firmy jedynie przez pewien okres czasu. Istotą tej formy zatrudnienia jest praca do zadań o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub których terminowe wykoanie pracy przez stałych pracowników nie byłoby możliwe, bądź których wykonanie należy do obowiązków pracownika nieobecnego. Będąć pracownikiem tymczasowym jesteście Państwo zatrudnieni przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.

Korzyści z zatrudnienia w formie leasingu pracowniczego lub pracy tymczasowej dla pracownika tymczasowego:

 • mają Państwo szanse na zaistnienie na rynku pracy po dłuższym okresie pozostawania bez pracy oraz znalezienie stałego zatrudnienia
 • dzięki pracy w agencji możecie Państwo podreperować swój budżet
 • stwarzamy możliwość zdobycia umiejętności i doświadczenia zawodowego wykonując zadania na wielu stanowiskach  u wielu pracodawców - co bardzo pomaga w późniejszym poszukiwaniu zatrudnienia
 • mają Państwo  możliwość zaprezentowania się pracodawcom, praca tymczasowa może być traktowana de facto jako okres próbny, po którym pracodawca użytkownik zatrudnia pracownika na etacie
 • daje możliwość połączenia innych obowiązków z pracą - sam pracownik decyduje i określa w jakich dniach i godzinach jest dyspozycyjny i chce pracować
   

Uprawnienia pracownika tymczasowego

 • prawo do równego traktowania w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia w stosunku do pracowników zatrudnionych przez tego pracodawcę, oznacza to między innymi, że wysokość wynagrodzenia pracownika tymczasowego nie może być niższa od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na stałe na tym samym stanowisku w firmie pracodawcy-użytkownika,
 • prawo do dostępu do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, jeśli wykonuje on pracę na rzecz pracodawcy użytkownika w okresie dłuższym niż 6 tygodni,
 • prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania do dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika – urlop nie przysługuje za okres, za który pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczynkowy przysługujący na podstawie odrębnych przepisów,
 • prawo do korzystania z urządzeń socjalnych pracodawcy użytkownika na zasadach przewidzianych dla pracowników zatrudnionych przez tego pracodawcę użytkownika,
 • prawo do odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania przez pracodawcę użytkownika.

Obowiązki pracownika tymczasowego

Pracownik tymczasowy wykonując pracę tymczasową ma analogiczne obowiązki jak inni pracownicy zatrudnieni u danego pracodawcy użytkownika. Jest on mianowicie zobowiązany wykonywać swoją pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Pracownik jest obowiązany w szczególności do przestrzegania:

 • czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
 • regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
 • przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych,
 • tajemnicy określonej w odrębnych niż kodeks pracy przepisach,
 • zasad współżycia społecznego obowiązujących w zakładzie pracy pracodawcy oraz pracodawcy użytkownika.
 • a także dbania o dobro zakładu pracy, ochrony jego mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnianie mogłoby narazić pracodawcę użytkownika na szkodę.


Odpowiedzialność materialna pracownika tymczasowego

Ogólnie rzecz biorąc odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pracownika tymczasowego przy wykonywaniu pracy tymczasowej ponosi agencja pracy tymczasowej. Ma ona jednak prawo dochodzenia od pracownika zwrotu równowartości odszkodowania, które zostało wypłacone pracodawcy użytkownikowi.

 

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW ZA GRANICĘ

Proponujemy pomoc w trakcie procesu rekrutacji i osiedlenia na terenie nowego kraju, a mianowicie:
- załatwienia formalności niezbędnych do legalnego podjęcia pracy za granicą,
- uznania kwalifikacji zawodowych,
- asysty podczas relokacji, znalezienia pierwszego mieszkania,
- pomoc ze znalezieniem pracy dla współmałżonka / partnera,
- pomoc ze znalezieniem przedszkola / szkoły dla dzieci,
- wsparcie w bieżących kwestiach.

Jako obywatel UE możesz tymczasowo pracować w innym kraju UE - w charakterze osoby zatrudnionej lub prowadzącej działalność na własny rachunek - i nadal należeć do systemu zabezpieczenia społecznego w swoim kraju ojczystym (kraju, w którym pracujesz na stałe). W tym celu musisz jednak dopełnić pewnych formalności, różniących się w zależności od tego, czy jesteś zatrudniony, czy też pracujesz na własny rachunek.

Przed wyjazdem

Dopilnuj, aby pracodawca wydał Ci formularz A1 (dawniej formularz E 101). Ten formularz uprawnia Ciebie i osoby pozostające na Twoim utrzymaniu do pozostania w systemie zabezpieczenia społecznego Twojego kraju ojczystego przez okres do 24 miesięcy w czasie, kiedy pracujesz za granicą.

Po powrocie z oddelegowania nie jest możliwe ponowne wysłanie Cię za granicę jako pracownika oddelegowanego przez co najmniej 2 miesiące od daty zakończenia poprzedniego okresu oddelegowania.

Podczas pobytu za granicą musisz być w stanie w każdej chwili przedstawić formularz A 1. Jeśli go nie przedstawisz, możesz stanąć przed koniecznością opłacania w kraju, do którego zostałeś oddelegowany, składek na ubezpieczenie społeczne.

Jeśli od samego początku wiadomo, że oddelegowanie potrwa dłużej niż 24 miesiące (np. 3 lata), Twój pracodawca może od razu złożyć wniosek o zwolnienie ze składek, co umożliwi Ci pozostanie w systemie zabezpieczenia społecznego Twojego kraju ojczystego przez cały okres oddelegowania za granicą.

Takie zwolnienia, udzielane na różnych warunkach zależnie od przypadku, wymagają zgody właściwych organów w obu krajach i obowiązują tylko przez określony czas.

Kwalifikacje zawodowe

Jeśli oddelegowano Cię za granicę, nie musisz ubiegać się o uznanie Twoich kwalifikacji zawodowych, lecz - zależnie od kraju, do którego wyjeżdżasz, lub zawodu, który chcesz tam wykonywać - konieczne może być złożenie oświadczenia, że zamierzasz tam przyjechać i pracować.

Jeśli Twoja praca może mieć poważny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo klientów, krajowe organy administracji mogą zdecydować się sprawdzić Twoje kwalifikacje. Oznacza to, że będziesz musiał ubiegać się o zezwolenie na wykonywanie swojego zawodu w tym kraju - ale tylko za pierwszym razem. Następnym razem wystarczy, że złożysz odpowiednie oświadczenie.

Oświadczenie na piśmie możesz złożyć w dowolnym terminie przed rozpoczęciem pracy w danym kraju. Możesz je również złożyć nawet, jeśli nie wiesz, czy rzeczywiście będziesz wykonywać tę pracę.

Oświadczenia są ważne przez rok, licząc od chwili przedstawienia ich właściwym organom.

Tłumaczenia uwierzytelnione

W przypadku kontroli Twoich kwalifikacji - gdy Twoja praca może mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo innych osób - organy administracji mogą wymagać od Ciebie przedstawienia uwierzytelnionych tłumaczeń jedynie w przypadku kluczowych dokumentów (np. potwierdzających kwalifikacje), ale nie dowodu tożsamości, paszportu itd.

W przypadku tego rodzaju kluczowych dokumentów organy krajowe mają obowiązek przyjmowania tłumaczeń uwierzytelnionych z innych krajów UE.

Pamiętaj, że nie musisz przedstawiać uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentów potwierdzających kwalifikacje, jeśli jesteś: lekarzem, pielęgniarką lub pielęgniarzem odpowiedzialnym za opiekę ogólną, położną, weterynarzem, stomatologiem, farmaceutą lub architektem.

Obowiązki Twojego pracodawcy

Przez cały okres oddelegowania pracodawca ma obowiązek przestrzegania obowiązujących w danym kraju podstawowych zasad dotyczących ochrony pracowników, w tym:

 •     minimalnego wynagrodzenia (Twoja pensja nie może być niższa niż miejscowe minimalne wynagrodzenie)
 •     maksymalnego czasu pracy i minimalnego czasu wypoczynku
 •     godzin pracy (nie możesz pracować dłużej niż przez określoną liczbę godzin)
 •     minimalnego wymiaru płatnego urlopu w ciągu roku (przysługuje Ci prawo do urlopu)
 •     bezpieczeństwa i higieny pracy
 •     warunków zatrudnienia kobiet w ciąży, dzieci i młodzieży.
   

Podatki

Nie ma ogólnounijnych przepisów regulujących kwestie opodatkowania osób pracujących i mieszkających przez pewien czas w różnych krajach.

Każde państwo UE rozwiązuje ten problem za pomocą własnych przepisów podatkowych - zwykle, choć nie zawsze, uzupełnianych umowami z innymi krajami (wielostronne lub dwustronne konwencje w sprawie unikania podwójnego opodatkowania).

Większość krajowych i międzynarodowych uregulowań podatkowych obowiązujących dziś w Europie opiera się na zasadach opisanych poniżej.

Podatek dochodowy podczas pracy za granicą

1) Osoby zatrudnione lub pracujące na własny rachunek

Dochody uzyskane podczas oddelegowania do pracy za granicą podlegają opodatkowaniu w kraju, w którym je uzyskano.

Jeśli do celów podatkowych nadal jesteś uznawany za osobę zamieszkałą w kraju ojczystym (kraju, w którym mieszkasz na stałe), ten sam dochód może zostać opodatkowany również tam. Jednak w takim przypadku najprawdopodobniej zostanie uwzględniony podatek zapłacony przez Ciebie w pierwszym kraju (kraju uzyskania dochodu).

2) Pracownicy

Musisz zapłacić podatek jedynie w kraju ojczystym, jeśli:

 •     przebywasz krócej niż 6 miesięcy w ciągu roku w kraju, do którego Cię oddelegowano, oraz
 •     wynagrodzenie wypłaca Ci bezpośrednio pracodawca, a nie oddział jego firmy lub inna należąca do niego firma w kraju oddelegowania.

Przykład

Na stałe mieszkasz i pracujesz w Polsce. Oddelegowano Cię do Anglii na 4 miesiące (a więc mniej niż 6 miesięcy lub 183 dni). Polski  pracodawca nadal bezpośrednio wypłaca Ci wynagrodzenie, jak gdyby Twoje miejsce pracy się nie zmieniło.

Rezultat - zgodnie z umową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartą między Wielką Brytanią a Polską, dochód ten nie zostanie opodatkowany w Anglii. Jedynym krajem, który może pobrać podatek od Twojego wynagrodzenia, jest Polska.